Gyllenvägen 1, 864 41 Stöde
info@sockenbolaget.nu 0691-10225 Teckna försäkring

Om oss

Stöde Sockens Försäkringsbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare.
Bolaget bildades år 1860 och har sedan dess varit verksamt framför allt i gamla Stöde kommun men från och med 2001 i hela Sundsvalls Kommun.

Vi försäkrar boende, lantbruk, företag, föreningar och fastigheter.

En slimmad organisation gör att vi kan erbjuda ett fullvärdigt försäkringsskydd till mycket förmånliga priser.

Öppettider: måndagar till torsdagar mellan 08.00 och 12.00
Adress: Gyllenvägen 1, 864 41 Stöde

Telefon: 0691 – 10 225
Jourtelefon: 070 – 310 71 12

E-post: info@sockenbolaget.nu
Webb: www.sockenbolaget.nu

Sockenbolagets historia

Bolaget bildades år 1860 av några framsynta Stödebor under ledning av fjerdingsman Lars Gradin boende i Gräfte. Den första träffen skedde vid en extra bolagsstämma den 30 januari 1859 där man beslöt att verka för bildandet av Stöde Brandstodsbolag som var det första namnet på bolaget.
Enligt protokoll från denna extra bolagsstämma skulle ordinarie bolagsstämma utlysas när man anskaffat försäkringar till ett försäkringsvärde av 400 000 Riksdaler.

Vid den extra bolagsstämman valdes ledamöter i Brandstodsdirektionen enligt nedan.
Lars Gradin, ordförande
Johan Norberg
Mathias Jönsson
Henrik Henriksson
Mathias Pålsson

samt till Brandrotemästare i:
Böle, Usland och Östanå: Bönderna Pål Pålsson i Usland och Per Persson i Böle
Wigge och Tjernsjö: Bönderna Olof Persson I Wigge och Lars Olofsson i Tjernsjö
Ulfsjö och Gransjö: Bönderna Jonas Wård och Hans Dahl i Tjernsjö
Fanbyn: Bonden Per Höglund och Torparen Sven Olofsson i Fanby
Ökne, Gräfte och Brattås: Bönderna Jöns Abram Ersson och Jöns Jönsson Ås
Ede: Bönderna Per Olofsson och Lars Johansson
Källsta, Edsta och Kerfsta: Bönderna Per Jönsson och Carl Carlsson
Österlo och Westerlo: Bonden Olof Persson och Torparen Aron Abramsson
Nedansjö: Thomas Andersson och Jon Andersson
Hullsjö, Stormyra och Lillström: Bönderna Per Andersson och Anders Persson i Lillström

Den 3 juni 1860 ägde den första ordinarie bolagsstämman rum. Man hade då anskaffat försäkringar för ett ansvarighetsbelopp på ca 650 000 Riksdaler, och man beslöt då att hos Kungens befattningshavare i länet ansöka om stadfästelse av reglemente för bolaget.

Av protokoll vid ordinarie bolagsstämma den 21 september 1862 kan man läsa om den första brandskadan;
“Hos Krono Båtsmannen Olof Fanberg i Gransjön hade eldsvåda inträffat, varvid hans stuga helt och hållit nedbrunnit och han efter af Direktionen hållen undersökning och värdering förlorat lösegendom för 215 Riksdaler. Fanberg hade försäkrat sin stuga i Socknens Brandstods bolag för 80 Riksdaler och sin lösegendom för 100 riksdaler. Direktionen hade föreslagit honom full ersättning för stugan med 80 Riksdaler och 80 Riksdaler för lösegendommen ehuru han hade sin halva lösegendom i behåll.”

Bolagets utveckling beträffande ansvarighetsbelopp:

  • år 1860 – 650 000 kr
  • år 1900 – 1 975 160 kr
  • år 2000 – 1 460 000 000 kr

Alla protokoll och övriga försäkringshandlingar finns bevarade och förvaras idag på vårt kontor

Ordförande har sedan starten bestått av 12 Stödebor.

Styrelse och personal

Stöde Sockens Försäkringsbolag ägs av dess kunder. Via bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i bolaget, väljs en styrelse.
Styrelsen har ansvar för bolagets skötsel och har till sitt förfogande en anställd VD som har hand om den dagliga verksamheten.

Styrelsen består av:

Margareta Frölén, Lars Wiström, Anette Brandström, Kjell Eriksson, AnnaCarin Eriksson och Lennart Svensson

GDPR

Med Personuppgifter avses sådana uppgifter som direkt eller indirekt går att hänföra till dig som kund eller medförsäkrad. Vi på Sockenbolaget tar behandling av dina personuppgifter på största allvar och är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 införs den så kallade dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 – också kallad GDPR) vilken ställer krav på organisationer och verksamheter som behandlar personuppgifter inom EU och EES.

Ett av kraven är att utse ett dataskyddsombudsom har till uppgift att se till att bolaget följer den nya lagstiftningen samt vara kontaktperson för de kunder som vill ta del av vilka personuppgifter bolaget behandlar.
Sockenbolagets dataskyddsombud är Hans Dahlén som man når via E-post hans.dahlen(@)telia.com.

Via länken här nedan kan du läsa mer om hur Sockenbolaget behandlar dina personuppgifter, varför vi behandlar vissa personuppgifter samt några av de lagstadgade rättigheter du har som kund till oss.

Information om behandling av dina personuppgifter